Enn remorker MPA sonbre dan lamer Poudre d'Or: 7 personn porte mankan

Dram zordi aswar, Lindi le 31 aout 2020 dan lamer Poudre d'Or. Enn remorker MPA inn sonbre apre ki linn retrouv li an difikilte. Sa remorker la ti solisite pou remork enn barz depi Pointe d'Esny pou al Port Louis. Remorker SirGaëtaninn pass lest lil Moris.

Dapre nou bann informasion, sa barz la inn tap avek remorker la pandan li ti retrouv li dan nor-est lil Moris. Se move tan kinn provok sa aksidan la. MPA finn avoy deziem remorker, Sir Edward, sir plas pou port sekour bato la. Bann eleman National Coast guard (NCG) ankor sir plas pou donn koudmen.

Komiser lapolis, Khemraj Servansing, pe sirperviz bann operasion depi Roche Noire. Saki nou finn aprann, ti ena 8 personn lor remorker la. Kan bato la inn koule, bann personn la inn mont lor 2 kano. 2 personn ti dan 1 kano ek 6 ti dan lot kano la. Malerezman, sa 2 kano la inn savire ek 8 personn la inn retrouv zot dan gro dilo.

Dapre dernie informasion, 1 personn inn sekouri par elikopter lapolis ek 7 ankor porte mankan. Nou pena informasion ziska kiler sa operasion la pou termine. Elikopter Dhruv inn deplwaye pou donn koudmen.

Read more...